Becoming A Great Digital Writer

สำหรับนักเรียนใหม่ผู้ที่สนใจเรียนคอร์สนี้ หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ academy@contentshifu.com เพื่อสอบถามเรื่องการเปิดรอบรับนักเรียนใหม่

เนื้อหาในคอร์ส

Lessons Status

Chapter 1:
แนะนำให้รู้จักกับ Digital Writing

Chapter 2:
พื้นฐานเริ่มต้นทำงานเขียนออนไลน์ (Digital Writing Fundamentals)

Chapter 3:
การเลือก Topic ที่จะเขียน และการคิด Headline

Chapter 4:
การเขียนก็อปปี้บนโลกออนไลน์ (Online Copywriting)

Chapter 5:
ไกด์ไลน์การทำงานเขียนที่มีคุณภาพ (Writing Great Content)

Chapter 6:
หลักการเขียนที่ดีบนช่องทางออนไลน์ (Writing for Online)

Chapter 7:
สรุปคอร์ส Becoming A Great Digital Writer

Chapter 8:
Bonus บทเรียนแถมพิเศษ